กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินบทบาทภารกิจขององค์กรภายใต้นโยบายที่ต้องการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ยางพารา ไม่ใช่แค่หยดน้ำยางสีขาวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น แต่ กยท. มุ่งหวังที่จะเห็นยางพารากลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อยู่ในชีวิตประจำวัน มีความหลากหลายในการนำมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับภาครัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น กยท. จึงขานรับนโยบายดังกล่าว โดยริเริ่มงานวิจัยการแปรรูปวัตถุดิบยางพาราจนไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ได้จริง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงในระยะยาวต่อไป

ประธานกรรมการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา เป็นต้น โดยครั้งนี้ กยท. ได้มอบสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นด้วยบล็อกยางพารารูปตัวหนอน ให้แก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ จังหวัดสตูล ซึ่งบล็อกยางพาราปูพื้นรูปตัวหนอน ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดสตูล ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัยและการผลิตจาก กยท. และแน่นอนว่าวัตถุดิบยางพาราที่นำมาแปรรูปนั้น ก็มาจากวัตถุดิบยางที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสตูล สำหรับพิธีมอบสนามเด็กเล่นครั้งนี้ กยท. รู้สึกประทับใจมากที่เห็นภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่ วิ่งเล่นในสนามปูพื้นยางพาราแห่งนี้ และเชื่อว่าผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางจะรู้สึกเช่นเดียวกัน

นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูงทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือการวิ่งลดการกระแทกบริเวณข้อเท้าลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอและมีความแข็งแรงติดตั้งง่ายและสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน มีขนาด 24x12x1.2 (กว้างxยาวxหนา) เซนติเมตร 1 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 32 ชิ้น โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของโรงเรียนบ้านไสใหญ่ จังหวัดหวัดสตูล มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา จำนวน 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ทั้งนี้ กยท. ได้จ้างให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนยางพาราจาก กยท. เป็นผู้ผลิต

บทความก่อนหน้านี้แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับคุณภาพกล้วยหอมทองแปลงใหญ่โคราช ปั้นกลุ่มเกษตรกรได้มาตรฐาน GAP เน้นปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต
บทความถัดไปธ.ก.ส. ร่วมงาน Thailand Quality Award 2019 Winner Conference