“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563

“ข้าวตราฉัตร” โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายเดียว ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563
ชูจุดแข็ง “ข้าวปลอดภัย – ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน” ให้กับผู้บริโภค

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 ถือเป็นโรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายเดียว ที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมชูจุดแข็ง “ข้าวปลอดภัย – ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน” สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นพันธกิจที่บริษัทให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และที่สำคัญ บริษัทมีการผลักดันศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า เมื่อผู้ผลิตมีแหล่งเพาะปลูกที่ดี เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคมั่นใจได้รับประทานข้าวคุณภาพดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เปิดเผยว่า “ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ระหว่างผู้ปลูก หรือ เกษตรกรสมาชิก ก็รู้สึกภูมิใจ ว่าข้าวที่ตนเองปลูก ได้การรับรองว่าเป็นข้าวที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิตข้าว GAP จากกรมการข้าว ในส่วนผู้ผลิต ก็ภาคภูมิใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของการผลิตทุกขั้นตอน เพราะบริษัทมีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว พัฒนาเกษตรกรสมาชิก (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะปลูกข้าว ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรสมาชิก จนนำข้าวทุกเมล็ดเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพข้าวภายใต้โรงงานข้าวนครหลวง ก่อนบรรจุถุงเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค และผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่า ข้าวที่รับประทาน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานแน่นอน”

รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563” จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เป็นรางวัลที่มอบให้เชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าได้มาตรฐานและปลอดภัยส่งต่อให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นๆ รางวัลดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตี และสื่อสารถึงความเป็นข้าวคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ที่บริษัทใช้การันตีให้กับผู้บริโภค ซึ่งในปี 2562 ข้าวตราฉัตร ก็ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เช่นกัน บริษัทจะรักษามาตรฐานนี้ให้คงอยู่ และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อๆ ไป