รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์และเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก ผลไม้ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง สมาชิกสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์และเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผัก ผลไม้ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด ในพื้นที่ ส.ป.ก. บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ได้รับการจัดสรรที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 85 ราย เป็นพื้นที่ทำกินรายละ 5 ไร่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่และจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์ขนาด 180 ตารางเมตร งบประมาณ 1,790,000 บาท ให้สหกรณ์ใช้เป็นที่ทำการสหกรณ์ จัดกิจกรรม จัดเก็บสินค้าวัสดุการเกษตร และรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งพัฒนาอาชีพ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ปัจจุบันแปลงพืชผักสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 11 ชนิดพืช เช่น หอมแบ่ง ผักชี ฟักทอง มะเขือเทศเชอร์รี่ ตะไคร้ ขึ้นฉ่าย แตงกวา กระเทียมหัว พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือพวง ผักปลัง สลัด ถั่วพู มีแหล่งจำหน่าย เช่น โรงพยาบาล “ตลาดสีเขียว” ตลาดชุมชนในท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยว และ CP fresh mart สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิก วันละ 300-1,000 บาท ในระยะต่อไป กรมร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ วางแผนยกระดับให้เป็นพื้นที่สำหรับเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่ค้าส่งพืชผักอินทรีย์จากฟาร์มในพื้นที่แห่งนี้โดยตรง รวมไปถึงการสร้างตลาดมีชีวิต ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อขายผักจากแหล่งปลูกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างและยืนยันความมั่นใจของลูกค้าได้ว่า เป็นพืชผักอินทรีย์อย่างแท้จริง โดยอาศัยความได้เปรียบเชิงพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รวมไปถึงตลาดภายนอก เช่น รีสอร์ตใกล้เคียง ตลาดไท เป็นต้น