วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563”

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2563” จาก นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 18 ปี โดย มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนดตรวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งนี้ สรร. ได้รับรางวัลเกียรติคุณนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยรับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2554, 2555, 2557 และล่าสุด ปี 2563 สรร. ยังเป็น 1 ใน 3 หน่วยรับรอง ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 511 อาคาร  5 มกอช.