มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี บูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ เพื่อประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือ กรมทรัพยากรธรณี บูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ ธรณีวิทยาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ และส่งเสริมพัฒนา สร้างความก้าวหน้า เข้มแข็งทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ กล่าวถึงความเป็นมาในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นภพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีการบูรณาการความรู้ทางด้านบรรยากาศภาค อุทกภาค ชีวภาพ และธรณีภาค เพื่อประเมิน สถานภาพ ศักยภาพของทรัพยากรและนำเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ดังนั้น ภาควิชาจึงได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย ความหลากหลายธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมด้านการสำรวจทางธรณีศาสตร์ การขุดค้นศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้การประชุมวิชาการทางด้านธรณีทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน รู้สึกดีใจที่มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมจะเติมเต็มโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการที่จะให้องค์ความรู้ให้มันง่ายและชัดขึ้น มีประโยชน์ต่อประเทศ ยินดีสนับสนุนเต็มที่

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ตลอดจน เสนอความเห็นเพื่อกําหนดพื้นที่และจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ซากดึกดําบรรพ์ มรดกธรณี อุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัย จึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านองค์ความรู้ ธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสังคมและประเทศไทย รวมถึงเพื่อส่งเสริมพัฒนาบูรณาการองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ