วว. มอบผลงาน “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ให้แก่ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ศปม.

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร วว. มอบผลงานวิจัยและพัฒนา น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโท อรรถนพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ได้จัดให้ พันโท กำเนิด ธนะวรรณ์ หัวหน้าแผนกสารบรรณ กรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในส่วนของ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยน้ำอิเล็กโทรไลต์ฯ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัสโควิด-19 แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ข้อแนะนำการใช้งานและการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM E 2315-16 ใช้สำหรับฉีดพ่นและเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี