อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายวิฑูรย์ แนวพานิช ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์