ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขยายหลักสูตรการเงินตังค์โต Know-how สู่ผู้นำชุมชน หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้านำหลักสูตรความรู้ทางการเงิน“ตังค์โต Know-howถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สู่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนต้นแบบ เพื่อขยายองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการชุมชน ชูบริหารการจัดการหนี้ และวินัยการออม เป็นเกราะการเงิน ต้านภัยโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการการเงินอย่างยั่งยืนในระยะยาวหลังภัยโควิด โดยมีผู้เข้าอบรมครั้งล่าสุด 275 ราย จาก 49 จังหวัด  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง)

 

มร. รอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “ในยุคโควิดนี้ หรือแม้กระทั่งในชีวิต   ประจำวัน ความรู้ทางการเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการหนี้ และเงินออม สำหรับใช้ยามฉุกเฉิน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหลักในหลักสูตรตังค์โต Know-how ที่ได้ถ่ายทอดสู่ผู้นำชุมชน ในรูปแบบ เทรน-เดอะ เทรนเนอร์ โมเดล เพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน

 

โดยเงินออมในสัดส่วนจำนวนเท่าต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละสายวิชาชีพ อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความมั่นคงของแต่ละสายงาน เช่น  อาชีพข้าราชการที่มีความมั่นคงในอาชีพสูง ควรมีเงินออมฉุกเฉิน 3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากเป็นมนุษย์เงินเดือน มีความมั่นคงในอาชีพรองลงมา ต้องมีเงินออมฉุกเฉินถึง 6 เท่า ในขณะที่อาชีพอิสระ อย่างพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ฟรีแลนซ์ต่างๆ ควรเตรียมไว้ถึง 12 เท่า  และต้องใส่ใจในการบริหารจัดการหนี้สิน อย่างมีระบบ มีขั้นตอน ทั้งหนี้นอกระบบ และในระบบ โดยพิจารณาจากวงเงินกู้ยืม ระยะเวลา ดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงการสร้างอาชีพเสริมจากความสามารถพิเศษ จากงานอดิเรก เพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้เพื่อการอยู่รอดในภาวะวิกฤตต่างๆ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

 

ด้าน นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เผยว่า ทางกรมฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน อันเป็นที่ทราบกันดี เรื่องภาวะหนี้สินครัวเรือนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ทางกรมฯ จึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำ

 

โดยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารไทยเครดิตฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีองค์ความรู้ในด้านการเสริมสร้างทักษะทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ได้รับความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ และการบริหารเงินทุนให้งอกเงย จากการที่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนได้เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้ หนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญา  กับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนอาชีพแก่     ผู้ที่ร่วมโครงการ  โดยคาดหวังว่าการอบรมสร้างความรู้ทางการเงิน จะช่วยรู้วิธีแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพิ่มแนวคิดในการสร้างรายได้และหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างความมั่นคงในครัวเรือนและในชุมชน

 

จากการอบรมออนไลน์ที่ผ่านๆ มา  ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าอบรมไปแล้วร่วม 400 ราย จาก 49 จังหวัด           ต่าง    พึงพอใจในหลักสูตรตังค์โต Know-how ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  เป็นหลักสูตรเข้าใจง่าย สนุกสนาน และ               คณะวิทยากรจากธนาคารฯ มีความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี ทางกรมฯ จึงวางแผนขยายการอบรมความรู้ทางการเงินสู่หน่วยงานอื่น  อันได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20,000 แห่งทั่วประเทศในปี 2565 โดยจะขอความร่วมมือจากทางธนาคารฯ ผู้เป็นมืออาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเงิน อันเป็นภารกิจที่ทาง กรมฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้พี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ได้มีองค์ความรู้ทักษะในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ และการวางแผนทางการเงินที่ดี”

 

ผู้บริหารธนาคารไทยเครดิตฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงการให้ความร่วมมือในอนาคตกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยพร้อมลงพื้นที่นำความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน สู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านหลักสูตรตังค์โต Know-how  นอกเหนือจากการเปิดอบรมแบบเฟซบุ๊กไลฟ์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคาร และผู้สนใจทั่วไป โดยได้ไลฟ์สดทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน อีกทั้งยังได้ตระเตรียมหลักสูตรการวางแผนการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน  โดยเริ่มตั้งแต่         วัยเริ่มต้นทำงาน จนกระทั่ง สร้างครอบครัว ถึงวัยเกษียณ โดยจะมีการอบรมผ่านไลฟ์สดทุกสิ้นเดือน ประเดิม 30 กันยายนศกนี้

 

“ธนาคารไทยเครดิตฯ เป็นธนาคารแรกที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการรายย่อย บุคคลตัวเล็กๆ ผู้ซึ่งเป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้ปรัชญา  Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น  ที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอด ที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน อันเป็นอาวุธหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยนำไปปรับใช้และเอาตัวรอดในวิกฤตต่างๆ รวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน” มร. รอย กล่าวปิดท้าย

 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรตังค์โต Know-how สามารถเข้าชมได้ที่เฟซบุ๊ก ตังค์โต Know-how by Thai Credit, เว็บไซต์ www.tcrbank.com หรือโทร.02-6975454

 

 

#ตังค์โต #ตังค์โตknowhow #ไทยเครดิต #ThaiCredit #EveryoneMatters #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD