ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) พลิกโอกาส Work From Home จัดอบรมเขียนหนังสือราชการออนไลน์พัฒนาศักยภาพภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานรัฐ คณะศิลปศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ จึงได้จัดอบรมกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการขึ้นในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่จังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเป็นวิทยากรหลักในการจัดอบรม เปิดเผยว่า หัวใจหลักในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วงานภาครัฐกับประชาชน คือหนังสือราชการ ปัญหาที่สำคัญของหน่วยงานรัฐปัจจุบัน คือการเขียนหนังสือราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งการสื่อความหมายของข้อความคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้อ่าน โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานรัฐต้องมีหนังสือประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร ในช่วงเวลาที่มีความละเอียดอ่อน การใช้คำหรือรูปแบบที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเขียนที่ถูกต้องและตรงประเด็น โดยใช้เวลาอบรมจำนวน 2 วัน และมีการทำแบบทดสอบก่อนออกวุฒิบัตรผ่านการอบรมด้วย เมื่อเปิดรับสมัครปรากฎว่า มีข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานรัฐให้ความสนใจทั่วประเทศมากกว่า 1.000 คน เข้าร่วมอบรม จึงนับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจการเขียนหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเกิดความรู้ในการสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางสาวฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานสำนักงานศาลปกครอง กล่าวว่า“การอบรมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก เนื่องจากเป็นช่วงทำงานที่บ้านและเป็นการอบรมออนไลน์ ทำให้ได้รับความสะดวก พร้อมทั้งได้รับความรู้อย่างดียิ่ง สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหลังอบรมคือ มีความมั่นใจในการทำเอกสารทางราชการที่จะสื่อสารกับประชาชนหรือระหว่างหน่วยงานด้วยกัน มากขึ้น หลังจากผ่านการอบรมแล้วได้รับความรู้หลักการเขียนและความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบราชการมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงความต้องการของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศที่มีความต้องการอบรมด้านนี้เป็นอย่างมาก