สศก. บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ผลักดันเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ระหว่างวันที่ 20 – 23 และ 27 – 30 กันยายนที่ผ่านมา ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด โดย มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำปฏิทินฯ เพื่อให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำปฏิทินฯ ให้เป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด สศก. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยดำเนินการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 ได้มี การปรับปรุงให้ครอบคลุมจำนวนชนิดสินค้ามากยิ่งขึ้นจากเดิม ทั้งสินค้ากลุ่มข้าว พืชไร่ พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และแมลงเศรษฐกิจ โดยจะมีข้อมูลเชิงลึกถึงระดับตำบล (สินค้าพืช) และระดับอำเภอ (สินค้าปศุสัตว์ และประมง) ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตรายเดือน และรายปีของปีเพาะปลูกหรือปีการผลิตปัจจุบัน และการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต
ในปีถัดไป นอกจากนี้ ยังระบุให้ทราบถึงจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรในระดับตำบล/อำเภอ เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละชนิดสินค้า ผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนการประเมินปริมาณการกระจายผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดอีกด้วย

“การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทราบว่า จังหวัดนั้นๆ มีผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดใด และมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลใด หรือ อำเภอใด และที่สำคัญ ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใดทั้งในปีปัจจุบันและปีถัดไป ซึ่งจะช่วยในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตได้ตรงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนวางแผนการกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด รวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกในปีถัดไป  อันเป็นการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึง               ความมีอยู่ของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด 19 อีกด้วย” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา จังหวัดต่าง ๆ ได้นำข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาตลอดปีปฏิทิน ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนสำรองอาหารระดับจังหวัด เพื่อรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อประมาณการผลผลิตรายเดือน ประเมินผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งที่มีผลต่อสินค้าเกษตร อีกทั้งยังนำข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรเพื่อประกอบการคำนวณ และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ ในทุกปี สศก. จะมีการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินให้แก่ทุกหน่วยงานแล้ว หลังจากนี้หน่วยงานจะจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของตลาดต่อไป และจัดส่งให้ สศก. เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป