ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ยกระดับการศึกษาด้าน IT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยี (IT) ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริบทต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษา เป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคตระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กับมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองฝ่ายจะกำหนดกิจกรรม/โครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

ด้าน คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวว่า ในการบันทึกลงนามความมือกับ มทร.สุวรรณภูมิ ทางสมาคมมีความยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกงานและปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป