อ.ส.ค.จับมือ บขส.ปลุกกระแสท่องเที่ยวฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค จัดขบวนรถเข้าทั้งไปเช้า-เย็นกลับ เหมาเป็นคณะในราคามิตรภาพ

อ.ส.ค.-บขส.ผนึกความร่วมมือครั้งใหญ่  พลิกมิติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) จัดขบวนรถเข้าเยี่ยมชมอาณาจักรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คทั้งแบบเช้า-เย็นกลับ  เช่าเหมาแบบกลุ่ม คณะในราคามิตรภาพ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและหนุนวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นสร้างรายได้ให้ชุมชน 

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อกระตุ้นและปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) แบบ ONE DAY TRIP ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็กจ.สระบุรีแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    เร็วๆนี้อ.ส.ค.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น  โดยการลงนามในครั้งนี้อ.ส.ค. และ บขส. จะร่วมกันเสนอแนวคิดหรือโครงการในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal) ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดรับกับเส้นทางเดินรถของทาง บขส.และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ  พร้อมร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯที่จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ด้านนายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วยังเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ในการนำสินค้าทางเกษตรและสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้มีความยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งช่วยขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่และมีความสวยงามที่สุดของประเทศภายใต้อาณาจักรกว้างขวางหลายพันไร่ มีทุ่งหญ้าเขียวขจีล้อมรอบด้วยขุนเขาธรรมชาติสวยงาม  ที่สำคัญเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็นฟาร์มโคนมพระราชทาน ซึ่งเกิดจากสายพระเนตรที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยราษฎร อยากให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จึงทรงมีพระราชดำรินำอาชีพการเลี้ยงโคนมเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คแห่งนี้ด้านนางชุติภา เพชรพูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า   บขส.และอ.ส.ค. มีแนวคิดร่วมกันในการจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว แบบไปเช้า-เย็นกลับ (ONE DAY TRIP) หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อ.ส.ค. ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ได้อย่างสะดวก

โดย ปัจจุบัน บขส. มีรถโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี ให้บริการวันละ 8 เที่ยว(ไป-กลับ) สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเดินทางไปยังเส้นทางดังกล่าวได้นอกจากนี้บขส. ยังสามารถให้บริการจัดทริปท่องเที่ยว ประชุมสัมมนา หรือ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถเช่าเหมา)ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในราคามิตรภาพอีกด้วย