รมว.กษ.เฉลิมชัย  เลขาธิการ ส.ป ก. ผู้บริหารสังกัดกษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ณ พื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.(เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) นายประสิทธิ์ พยอมหอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี  นายสมศักดิ์  การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ณ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ) เป็นประธานในพิธี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมติดตามการตรวจราชการและลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)ได้พบปะกับเกษตรกรและเยี่ยมชมนิทรรศการและผลการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว ณ พื้นที่รับรองชั่วคราวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างสถานีสูบน้ำริมคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อสูบน้ำที่ไหลหลาก มาปะทะคลองคันคลองให้ไหลสู่คลอง การปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี การจัดจราจรทางน้ำในคลอง รวมถึงเร่งรัดวางแผนพัฒนาคลองสนามแจง คลองลำมะเลง และคลองห้วยวังกระทุ่ม เพื่อตัดยอดน้ำไหลหลากและสามารถบริหารจัดการการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน/ฤดูแล้ง

ต่อมา รมว.กษ. ได้นำคณะผู้บริหารกษ. ลงพื้นที่แปลงนาข้าว ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วยบรรยากาศอบอุ่นมีมิตรไมตรีและสร้างความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง