เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ จังหวัดราชบุรี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี โดยมี นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการและให้การต้อนรับโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ดำเนินการนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านรางเฆ่ หมู่ 4  ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 168 ไร่ 17 แปลง เกษตรกร 15 ราย  และแห่งที่ 2 ณ  บ้านหนองปากชัฏหมู่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 155 ไร่ 11 แปลงเกษตรกร 11 ราย

ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก. จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน งบประมาณดำเนินการ 87.62 ล้านบาท พื้นที่ดำเนินการ 62 แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด โดยจัดทำแผนก่อสร้างพิจารณาศักยภาพน้ำจากแผนที่น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,061 แปลง เนื้อที่รวม 11,797 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองและช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งหรือน้ำฝน ทิ้งช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนประเภทผิวดิน ประกอบกับโครงการนี้ ยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าในการสูบส่งน้ำและกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรกรรม เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรม ลดภาระรายจ่ายในการดำรงชีพ ประกอบอาชีพในข่วงหลังฤดูทำนาสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคต สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุข

สำหรับ ตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 37,344 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว เนื้อที่ประมาณ  36,470 ไร่ เกษตรกรได้รับ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 2,224 ราย โดยพื้นที่ หมู่ 6 มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินได้แก่ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงเพื่อการส่งออก บ้านหนองปากชัฏ มีนายชวน ชาวนาฟาง เป็นประธานกลุ่ม ผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตมะม่วงเพื่อจำหน่าย 2) ผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วงเพื่อจำหน่าย เช่น อาร์ทูอีทู, งานช้างแดง, ไข่พระอาทิตย์, น้ำดอกไม้สีม่วง, น้ำดอกไม้สีทอง, แก้วลืมรัง, แก้วขมิ้น, แดงจักพรรดิ์ เป็นต้น 2.กลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลแก้มอ้น มีนายขวัญชัย หมื่นจร เป็นประธานกลุ่ม ผลผลิต คือ มะม่วงเพื่อจำหน่ายเช่นเดียวกัน โดยพ่อค้าจะรับซื้อผลผลิตในพื้นที่เอง มีกลุ่มตลาดที่จำหน่ายผลผลิตในประเทศ คือ ตลาดศรีเมือง ตลาดชุมชน ส่วนตลาดต่างประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์