วว. ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 59 ปี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนาองค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบไฮบริด ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

กิจกรรมหลักในโอกาสครบรอบ “59 ปี  วว.” ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร พันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่ทำคุณประโยชน์แก่ วว. และสังคม การร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลคลองหลวงเพื่อพัฒนาห้องคลอดและห้องผ่าตัด รวมทั้งการอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook TISTR และ วว. เพื่อชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การขอการรับรองมาตรฐาน GAP และการขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย. ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก วว. คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาว วว. ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ให้ วว. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ในนามของ วว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของสังคมที่สนับสนุนการดำเนินงานของ วว. ด้วยดีเสมอมา แม้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 แต่ วว. ยังคงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีด้วยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันปรับตัว เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ New Normal จนเข้าสู่ Next Normal โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ได้อย่างราบรื่น เพื่อ Transform ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail : [email protected] line@TISTR IG : tistr_ig