เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับกรมชลประทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ภายในงาน ได้จัดพิธีสงฆ์ นิทรรศการทางวิชาการและผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำ เพื่อชีวิต “The Miracle of Water for Life” ในงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน”

กรมชลประทาน ได้ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะด้านน้ำ พัฒนาโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่มากกว่า 2,000 โครงการ พัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ สร้างประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำ การบริการคุณภาพส่งถึงประชาชน

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในปี 2580 โดยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

“กรมชลประทานคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำให้กับประชาชนทั้งประเทศ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบน้ำแล้ว ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย