คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมการแปรรูป “ปลาดุก นครศรีธรรมราช” สร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคบรรยายและการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก ทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้มีการส่งเสริมการแปรรูปปลาดุก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกไสอวนสมุนไพร และผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุก ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้นำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการ “การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานประมงอำเภอชะอวด จัดขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้นำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช