มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี และ ดร.ธนิต ซังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เป็นหน่วยงานภายในที่เป็นผู้ประสานงานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยคณะฯ มีพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการที่มีความสอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน