สถาปนิก สุดปัง! สร้างโมเดลผังเมืองและสถาปัตยกรรมบริเวณชุมชนบ้านบน

จังหวัดสงขลา เปิดพื้นที่นิทรรศการมัสยิดบ้านบน เดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชุมชน โดย นางสุรีย์พรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเปิดพื้นที่นิทรรศการมัสยิดบ้านบน” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่นิทรรศการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีภาคีคนรักเมืองสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการและจัดทำนิทรรศการ อีกทั้งมีบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จํากัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำนิทรรศการครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการ เป็นการนำเสนอประวัติความเป็นมาของมัสยิดอุสาสนอิสลาม มัสยิดบ้านบน) รวมทั้งโมเดลผังเมืองและสถาปัตยกรรมบริเวณชุมชนบ้านบน เพื่อให้ลูกหลานชาวสงขลาได้รับรู้และเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมัสยิดเพิ่มขึ้น และเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเมืองสงขลา อันจะก่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ร่วมกันของคนในชุมชนและผู้ที่แวะเวียนเข้ามา รวมทั้งช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งคุณค่าของศาสนสถานย่านเมืองเก่า และวิถีชีวิตความเป็นอยู่เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้คนใน สงขลา ที่รองรับการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และได้สืบทอดเรื่องราวความเป็นมาของมัสยิดบ้านบนให้อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า พื้นที่นิทรรศการมัสยิดบ้านบน เป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนย่านเมืองเก่าสงขลาและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน นับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับรู้และเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมัสยิดแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลานของชาวสงขลาและคนในชุมชนบ้านบนอีกด้วย