สถาปนิกน้อย มทร.ศรีวิชัย จับมือภาคีคนรักเมืองสงขลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า

นักศึกษาหลักสูตรสาขา สถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมสร้างสรรค์ โมเดล ได้แก่ นางสาวสมปรารถนา ไชยแก้ว นางสาวซันญ่า เบ็นโส๊ะ นางสาวขวัญฤทัย ไอยศูรย์ นางสาวนลิชา เหมสลาหมาด นางสาวพรลภัส กาญจนะประโชติ และ นายวรวุฒิ พุฒซ้อนดอก โดยมี ดร.จเร สุวรรรชาต อาจารย์หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมควบคุมดูแลและจัดแสดง โครงการเปิดพื้นที่นิทรรศการ เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา ณ โรงสีแดง หับโห้ หิ้น ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จับมือกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม นับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการสงขลาสู่มรดกโลก

และได้จัดกิจกรรมการเปิดพื้นที่นิทรรศการฯ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองสงขลา และร่วม CHECK IN ไว้เป็นที่ระลึก จะช่วยขยายการรับรู้ไปยังสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลา ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าพร้อมที่จะก้าวสู่เมืองมรดกโลกในอนาคต