ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข Happy University

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน :  Advanced Routine to Happiness (AR2H) เพื่อสร้างเครื่องมือให้กับเหล่า “นักสร้างสุข” ทั้ง Soft Skill&Hard Skill ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต