ไลอ้อน เดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการ “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565”

“รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก” (Lion Oral Health Award)  เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางธุรกิจเพื่อนำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นความร่วมมือกับชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติ บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย รวมถึงส่งเสริมโครงการทันตสาธารณสุขของไทยให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการนี้เป็นความมุ่งมั่นของ นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการส่งเสริมและสร้างให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก ได้มอบรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น  39 รางวัล  จาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ส่งเข้าประกวดล้วนเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์กับสุขภาพช่องปากของคนในสังคม ตามปณิธานที่ นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา ตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มต้น

สำหรับในปีนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายแพทย์มงคล ณ สงขลา  ผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มโครงการรางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก การพิจารณารางวัลจากการรวบรวมผลงานที่เคยได้รับการพิจารณามาแล้วในช่วง 12 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการ  สืบสานเจตนารมณ์ของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่อง มีการขยายผล และมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน ปีนี้จึงใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก-นายแพทย์มงคล ณ สงขลา”  เป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2565 ได้แก่

รางวัลที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ที่ไม่ได้ทำแค่ในช่องปาก โดย ทพญ.จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุท และทีมงานเด็ก 4 ดี จ.หนองบัวลำภู ผู้ดำเนินโครงการ เปิดใจว่า “การดำเนินโครงการเน้นการสร้างภาคีเครือข่าย มุ่งให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมถ่ายทอดไปยังพันธมิตร ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก และนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็น และนำส่งต่อนโยบายไประดับจังหวัดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป”รางวัลที่ 2  เรื่องเล่าโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ โรงพยาบาลแม่ใจ จ.พะเยา ผู้ดำเนินโครงการ ได้เปิดใจว่า “รูปแบบโครงการเน้นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือโดยมองไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งที่ยากคือการเปลี่ยนวิธีคิด การเปลี่ยนวิธีการทำงาน หากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้ ก็จะส่งผลให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในที่สุด”

รางวัลที่ 3  โครงการถอดบทเรียน 11 ปี การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก โดย ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ดำเนินโครงการ เปิดใจว่า “เป็นโครงการที่เริ่มต้นจากปัญหาฟันผุของนักเรียนในพื้นที่มีสูงมาก ในการดำเนินโครงการเน้นการสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โดยไม่จำกัดเพียงแค่บุคลากรด้านทันตสาธารณสุขเท่านั้น และในอนาคตมีแผนต่อยอดขยายเครือข่ายไปยังเด็กเล็ก พร้อมช่องทางออนไลน์ ร้านค้าชุมชน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 1.โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใส โดย ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ และศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2.ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ต้นแบบการมีส่วนร่วมในการดูสุขภาพช่องปาก โดยภาค ประชาสังคม โดย ทพญ.มัณฑนา ฉวรรณกุล จ.ราชบุรี และ 3.ผลงานสร้างเครือข่าย สร้างคน เพื่อสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน โดย นายเมฆินทร์ มีสด อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯได้ทำอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสานต่อปณิธานของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ผู้มีคุณูปการแก่วงการทันตสาธารณสุขไทย  พร้อมขับเคลื่อนโครงการที่สร้างประโยชน์สุข ขยายผล อย่างยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยต่อไป