มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรม “บดินทรนนท์ สร้างงาน สร้างอาชีพ” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์นนทบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนว “บดินทรนนท์ สร้างงาน สร้างอาชีพ” (Career Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการฝึกประกอบอาชีพอิสระที่หลากหลาย ได้ทดลองปฏิบัติจริง ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และช่วยลดปัญหาการว่างงาน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ นำทักษะทางวิชาชีพของแต่ละคณะให้นักเรียนร่วมปฏิบัติ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี