ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน “การถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลและการจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย” ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Meet พร้อมมอบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมให้กับทุกหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา