องคมนตรี -มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง

องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านสหกรณ์ ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิตพุกผาสุข องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในพื้นที่ .เพชรบุรีโดยมี นายอภัยชนม์      วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นอกจากนั้น ท่านองคมนตรีฯ ได้เป็นประธานการส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหุบกะพง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการและการดูแลโครงการฯ โดยครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตป่านศรนารายณ์ ตั้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำ เเละปลายน้ำ ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อีกทั้งยังร่วมกับมูลนิธิฯ กลุ่มธุรกิจเครือซีพี  หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และซีพีอาสา ปลูกต้นป่านศรนารายณ์ ในพื้นที่ 5 ไร่จำนวน 20,000 ต้น

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม .. 2514 ซึ่งได้รับพระราชทานใบทะเบียนสหกรณ์จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และยังทรงพระราชทานคำแนะนำให้มีการนำป่านศรนารายณ์ มาใช้ประโยชน์ด้านการจักสาน เพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันสหกรณ์มีจำนวนสมาชิกประมาณ 654 คน ประกอบธุรกิจ 4 ด้าน คือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ธุรกิจรวบรวมผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์จากสมาชิกในราคายุติธรรม ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อปีรวมประมาณ 3 ล้านบาท

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรขยายธุรกิจป่านศรนารายณ์ เพื่อพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำตั้งแต่การปลูกทดแทนแปลงป่านศรนารายณ์ การบริหารจัดการแปลงปลูกเพื่อรักษาระดับผลผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่นำมาจักสานได้คงที่ให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนงานวิชาการเพิ่มศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากเส้นใย       ป่านศรนารายณ์ให้คงมาตรฐานสินค้าโอท็อป (OTOP) รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อต่อยอดและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ให้มีรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354