มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ลงนาม MOU สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรส่งเสริมผู้ดูเเลผู้สูงอายุสู่อาชีพบริบาล

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 – เครือซีพี โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรผู้ดูเเลผู้สูงอายุสู่อาชีพบริบาล ผ่านกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยมี นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญา   ภิวัฒน์

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งมา 35 ปี ได้รับนโยบายจาก คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งปลูกฝังสร้างค่านิยม “ความกตัญญู” ให้ทุกกลุ่มธุรกิจของเครือซีพี ที่ไปดำเนินกิจการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย ร่วมกับชุมชน ค้นหาผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน และถูกทอดทิ้งให้ได้รับการดูแล และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมตลอดอายุขัย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลกว่า 500 คน ทั่วประเทศ

และเมื่อปี 2562 มูลนิธิฯ ได้รับนโยบายให้ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล” โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ ในการฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในงานบริบาล นำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการฝึกอาชีพด้านการบริบาลนี้ไปแล้ว จำนวน 152 คน และมีแผนเพิ่มใน   ทุกๆ ปี ปีละ 100 คน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนบริบาล การลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันนี้จะเป็นการเสริมกำลังสำคัญในการผลักดันการดูแลสังคมผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนทุนการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รวมทั้งร่วมคัดเลือกและติดตามการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม นับเป็นการผนึกกำลังหน่วยงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะดูแลสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การลงนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนเเปลงและรองรับอาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นับเป็นการสร้างความเปลี่ยนเเปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทย ในอนาคตคนต่างชาติที่ทำงานหนักในบั้นปลายชีวิตจะเลือกกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขในประเทศไทย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลักสูตรนี้ และไม่เริ่มดำเนินการในตอนนี้ ดังนั้นการดูเเลคุณภาพชีวิตของคนจะดีได้เพราะความร่วมมือที่สร้างความก้าวหน้าวิชาชีพด้านบริบาลในอนาคตร่วมกัน

หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะอาชีพด้านการบริบาล เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ทักษะมาตรฐานด้านการบริบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระบบหรือผู้ที่สนใจและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทางเลือกในการฝึกวิชาชีพเพื่อมีอาชีพไว้รองรับในอนาคตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบสาธารณสุขและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354