มทร.สุวรรณภูมิ จับมือสมาคมผู้สอบบัญชีฯ สร้างความเข้มแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธานเปิดโครงการ BA&IT Connect : บริหารธุรกิจ สานความคิด เชื่อมต่อพลังแห่งการเรียนรู้ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายวรวงศ์ ระฆังทอง นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตบัณฑิต