สธ.ยกย่อง อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ผู้นำด้าน Bubble and Seal ระดับดีมาก

อ.ส.ค. ปลื้มหนัก หลัง อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีมาก

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างได้พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ(Bubble and Seal) ระดับดีมากจากกระทรวงสาธารณสุข

ที่ผ่านมาภาคเหนือตอนล่าง ได้ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดใน 4 ด้าน คือ 1. การจัดทำแผนงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 2. การควบคุมและการเฝ้าระวัง/Bubble group 3. การดำเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อและการดำเนินการเมื่อพบผู้ติดเชื้อรวมไปถึงการป้องกันการเกิดซ้ำ

สำหรับรายละเอียดของแผนงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เริ่มต้นด้วย อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างได้ออกประกาศฯ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเสมอๆ

ส่วนการควบคุมเฝ้าระวังมีการตั้งด่านคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่อย่างเคร่งครัดทั้งบุคคลภายนอกและส่วนการผลิต โดยจะมีการการทำ Bubble Groupกองต่างๆภายในโรงงาน รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและรายงานผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวัน เช่น ปศุสัตว์ รวมทั้งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบเชิงรุกเดือนละ 1 ครั้ง และแบบตั้งรับ

กรณีมีพนักงานติดเชื้อในแผนกให้ผู้ติดเชื้อหยุดงานและเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลหรือ รพสต. ในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ทุกคนที่อยู่ในแผนกจะต้องได้รับการตรวจ ATK ครั้งแรกหลังจากพบผู้ติดเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง ประเมินความเสี่ยงของพนักงานในแผนก หากมีความเสี่ยงสูงให้กักตัวตามคำสั่งสาธารณสุข หรือ WFH อย่างน้อย 7 วัน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเมื่อผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้วให้ตรวจ ATK ยืนยันผลลบก่อนกลับเข้าทำงาน เป็นต้น