กรมป่าไม้-ราช กรุ๊ป เดินหน้าโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (ซ้ายสุด) และ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) เป็นผู้ลงนาม พร้อมกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าชุมชน โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ฉบับ โดยมีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555), ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565)

สำหรับความร่วมมือระยะที่ 4 ในช่วงเวลาปี 2566-2570 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนตามแนวทาง ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ พร้อมทั้งมุ่งสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ให้กับชุมชนและสังคมตามศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ การมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ภาคป่าไม้ตามมาตรฐานประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), การส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้