ซีพีน่าน ร่วมกับกลุ่มทรู มอบรางวัลโครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ.น่าน (YIN-D)

ซีพีน่าน ร่วมกับกลุ่มทรู และภาคีภาครัฐ มอบรางวัลโครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จังหวัดน่าน (YIN-D) มุ่งปลูกฝังแนวคิดนักเรียนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงานในโครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แก้ปัญญาการจัดการรขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน (Young Innovator for Nan Development : YIN-D)

โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิบัติการความยั่งยืน หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายจักรพล เบสุวรรณ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลด้วย

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิกฤตภาวะโลกร้อนยังเป็นวิกฤตที่ทั่วโลกต้องเผชิญ ดังนั้นสำนักงานด้านความยั่งยืนเเละพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่เข้ามาทำงานสนับสนุนเเละผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่านให้ครอบคลุมทุกมิติต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างและส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้ก้าวไปพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป ผ่านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ หน่วยงานสถานศึกษา สื่อมวลชน และชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน

สำหรับโครงการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีเป้าหมายปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นกำลังในการช่วยเหลือสังคมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงในชุมชนและโรงเรียน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า กระบวนการการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน นับเป็นประเด็นขับเคลื่อนสำคัญที่ต้องผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจ.น่าน และขอชื่นชมน้องๆ ที่สามารถใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้ชนะใจกรรมการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จนได้รับรางวัลในที่สุด ทั้งยังรู้สึกปิติยินดีที่ได้เห็นภาครัฐ ภาคการศึกษา ร่วมมือกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการดีๆ เพื่อสังคม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนฯ จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการ YIN-D ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา ซีพีน่าน ร่วมกับกลุ่มทรู และภาคีเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่ จัดหลักสูตร ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม 3 วิชา ได้แก่ หลักสูตรแนวคิดนวัตกรรมและการจัดการขยะ หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และหลักสูตร YIN-D Model Canvas ให้นักเรียนได้เพิ่มความรู้และทักษะก่อนนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ก่อนนำไปสร้างโมเดลออกมาเป็นผลงานประกวดจริง โดยที่ผ่านมานักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้ และนำไปสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลาย สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสนุกสนานกับกิจกรรมดังกล่าวฯ

ผลการประกวดโครงการฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศมูลค่า 10,000 บาท คือผลงาน ถังแยกขยะอินทรีย์พลังกล้วย จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 6,000 บาท คือผลงาน นวัตกรรมตู้แลกขยะ จากโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 4,000 บาท คือผลงาน ถังดักไขมันโดยใช้แกนข้าวโพดและขุยมะพร้าว จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศมูลค่า 8,000 บาท คือผลงาน ถังขยะคัดแยกจากขวดพลาสติก จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 5,000 บาท คือผลงาน ไม้กวาดพลาสติกด้วยเตาแสงอาทิตย์ จากโรงเรียนแม่จริม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 3,000 บาท คือผลงาน กระถางดูดน้ำ จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดผลประกาศรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02h9jL1SaDqbVLSNWW26TDyjZXYv1RFAx19KrLKwawoehgiLD2MEzPounhSTfVQTFBl&id=100063865129564&mibextid=gBTuAL