ฟื้นฟูทรัพยากรปูทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์

ณ คลองเขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1.3 ล้านตัว คืนสู่ป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวประมงมุ่งสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง นายกิติพงษ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก