หอการค้าไทย ผนึก ซีพี ออลล์ ติวเข้ม SME โครงการ Big Brother Season 6

หอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Meeting with CEO & BB Business Academy ภายใต้โครงการ Big Brother Season 6  ถือเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น นำไปสู่การจ้างงานและการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทน้องทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อมาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจ ด้วยกระบวนการ“พี่ช่วยน้อง” โดยบริษัทชั้นนำของประเทศ มาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ SME อย่างใกล้ชิด ซึ่งซีพี ออลล์ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงมาโดยตลอดนับตั้งแต่ Season1 จนถึงปัจจุบัน Season6

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่เลี้ยง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย นายปิยะวัฒน์   ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร และ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับบริษัทน้องและบริษัทพี่เลี้ยง Big Brother Season 6  ที่ร่วมงานกว่า 70 ท่าน ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิบรรยายพิเศษหลากหลายหัวข้อ อาทิ “ยุทธศาสตร์ SME สร้างความแตกต่างและยั่งยืน” โดย นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME” โดย นายพรวิทย์   พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “SME มั่นคงและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” โดย นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ “สร้าง Brand Love เพิ่มยอดขาย” โดย นายภูสิษฐ์ จาตุรงคกุล ที่ปรึกษาบริษัทด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าว พี่เลี้ยง บมจ.ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน สอดคล้องตามแนวคิดของโครงการ Big Brother Season 6 ที่ว่า  “Expand the possibilities” เพื่อมาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจ