AXONS จับมือ 42 Bangkok พัฒนาโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ หนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล

AXONS (แอ๊กซอน) บริษัทเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (Agritech) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ “42 บางกอก” สถาบันโปรแกรมเมอร์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาโปรแกรมเมอร์ด้าน Agritech ยกระดับศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทยสู่ยุคดิจิทัล

พิธีลงนาม MOU ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน ร่วมลงนามโดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนอธิการ 42 บางกอก เป็นสักขีพยาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ความร่วมมือของสององค์กรในครั้งนี้ เพื่อผลิตโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและของโลก โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  ซึ่งทางแอ็กซอนมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ว โดย AXONS จะสนับสนุนด้านวิชาการทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนสถานที่ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน และเป็นผู้กำหนดโจทย์และหัวข้อในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีพนักงานของ AXONS ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร และการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาของ 42 บางกอก

“โปรแกรมเมอร์จะได้เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมจากโจทย์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกร และตัวโปรแกรมเมอร์เอง นอกจากนี้ ยังเป็นการดึงคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าสู่วงการเกษตร ซึ่งจะเป็นจุดก้าวกระโดดและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเกษตรกรรมของไทย ที่มีองค์ความรู้และความพร้อมที่ดีอยู่แล้ว ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรยุคใหม่” นายสรรเสริญ กล่าว

ด้าน รศ.ดร. คมสัน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับหลักการของ 42 บางกอก ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกคิดแก้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจชั้นนำด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้ง โปรแกรมมิ่ง ที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างแอ็กซอน และ 42 บางกอก เป็นการนำความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร พัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่มีความสนใจด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต สนับสนุนการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคเกษตรและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน