อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ ผนึก ผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม รุกพัฒนาศักยภาพเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง Imagine Thailand Movement องค์กรขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ร่วมกับผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ สุขภาวะชุมชนคลองมหาสวัสดิ์” ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยการสนับสนุนของ สสส. เป้าหมายสำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน รู้เท่าทันอันตราย จากปัจจัยเสี่ยง พร้อมเสริมทักษะภาวะความเป็นผู้นำ ร่วมพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย)และ Imagine Thailand Movement กล่าวว่า หนึ่งในความท้าทายของเด็กและเยาวชนในสมัยนี้คงหนีไม่พ้นปัจจัยเสี่ยงรอบตัวทั้งด้านกายภาพ สิ่งเสพติดและด้านจิตใจ รวมถึงสื่อออนไลน์ที่ทุกวันนี้ทำให้สภาพสังคมทุกอย่างดูเร่งรีบ รวดเร็วไปหมด เยาวชนมีความเสี่ยงที่จะเสพสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โอกาสการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นน้อยลง และทักษะการอยู่ร่วมกันก็น้อยลงไปด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป้าหมายที่ท้าทายคือจะทำอย่างไรให้เด็กมีความพร้อม และสามารถเลือกเสพสื่อต่างๆ อย่างเข้าใจ เพราะฉะนั้นผมคิดว่า การทำความเข้าใจให้กับเด็กๆ ผ่านกระบวนการค่าย ทำให้เขามีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งเสพติดเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย พาตัวเองออกมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น

“เราทำงานกับผู้นำชุมชน ปราชญ์ศิลปินในพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เข้าสู่ปีที่ 3 และยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์สุขภาวะ เป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่เราใช้ดึงความร่วมมือของคนในชุมชน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม เราเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และขณะเดียวกันเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีมซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทักษะเหล่านี้จะทำให้เขาเติบโตและสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป” ดร.อุดม กล่าว

อาจารย์ภัทรียา คชหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ได้กล่าว เด็กที่นี่มีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน  แต่ไม่ได้หมายความว่า เด็กนักเรียนของเราจะติดยาเสพติด แต่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โรงเรียนเองควบคุมไม่ได้ทั้งหมด เพราะเด็กอยู่โรงเรียนแค่ 6 ชั่วโมง อยู่ที่บ้านมากกว่า จึงมีโอกาสพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดี   ทำให้ชุมชนเกิดความตระหนัก ครูเองมีความเป็นห่วง ยิ่งช่วงนี้สังคมเราเปิดกว้างให้กับสิ่งเสพติดค่อนข้างเยอะ  การมีค่ายเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เพราะค่ายสอนทักษะการอยู่ร่วมกัน ซึ่งปกตินักเรียนอยู่ในชุมชนเมือง ตัวใครตัวมัน หมดเวลาก็กลับบ้าน และสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม  ซึ่งความรู้เหล่านี้ ทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน และรู้จักที่จะชักชวนกันไปในทางที่ดี

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของผู้นำชุมชน นำโดย คุณจงดี เศรษฐอำนวย (ป้าแจ๋ว) คุณขนิษฐา พินิจกุล (พี่ฐา) คุณวาษิณี เชื้อวงศ์ (พี่กบ) อาจารย์ภัทรียา คชหิรัญ ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณารามและคุณครู พร้อมด้วย เด็กนักเรียนชั้นป.4-ป.6 จำนวน 42 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กระบวนการค่ายถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ภาวะความเป็นผู้นำ รวมถึงการรู้เท่าทันอันตรายจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ที่สอดแทรกไว้ในแต่ละกิจกรรม โดย เด็ก ๆ ได้พัฒนาฝึก 3 ฐานหลัก ได้แก่ ฐานกาย ได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ฐานคิด ได้เรียนรู้หลักเรื่องหมวก 6 ใบ ที่สอนให้รู้ว่าใน 1 เรื่องสามารถคิดได้หลายมุม และฐานใจ ได้ฝึกสมาธิ การใช้จินตนาการ ด้วยการวาดลายเส้น การระบายสี  และในส่วนของเนื้อหา ได้เรียนรู้เรื่องของอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การที่จะอยู่รอดได้ คือ ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเองให้เป็นประโยชน์ เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง

แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ  แต่องค์ความรู้ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวติดตัวกลับไปมีคุณค่า และมีความหมายมากมายอย่าง  ด.ช.ฐิติวีฒน์ เฉยสวัสดิ์ นักเรียนชั้นป.6 บอกว่า มีความสุขมากเพราะค่ายนี้ทำให้เขารักและเข้าใจเพื่อนมากขึ้น จากการเรียนรู้วิธีคิดเรื่องหมวก 6 ใบที่1เรื่องสามารถคิดได้หลายมุมทั้งที่ก่อนหน้านี้รู้สึกไม่ชอบเพื่อนคนนี้เลย ค่ายเปลี่ยนความคิดทำให้มีความสุขและสนุกกับการวาดเส้นระบายสี เพราะได้ใช้สมาธิ ทั้งยังได้ความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม หลังจากนี้จะนำความรู้ ไปบอกเล่าน้องๆ ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม  

หัวใจความสำคัญของการขับเคลื่อน คือความต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากค่ายเยาวชนนี้จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมกันต่อ โดยจะมีการคัดเลือกเยาวชนแกนนำ เข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับผู้นำชุมชน วัด โรงเรียน สู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เป็นพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะต่อไป