ทีมงาน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ม.แม่โจ้ มอบรางวัล Best of the Best

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 นำโดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ประธานคณะกรรมการคณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางวิไลพร พราหมณะนันทน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 และทีมงาน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งมอบรางวัล Best of the Best รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท “กินดี” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาทีม “เศรษฐปลาศาสตร์” ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ามอบให้เป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารร่วมชื่นชมยินดีกับนักศึกษาและทีมงาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกิดจากความร่วมมือทำข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินผู้สนับสนุนงบประมาณ และ 5 คณะ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตามบริบทของแต่ละคณะ ที่มุ่งหวังจะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพในชุมชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง เติบโตและยั่งยืน”

ในปี 2565 มีสถาบันอุดมศึกษา 65 แห่ง พัฒนา 335 กลุ่มชุมชน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มชุมชนที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนา ยกระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่มสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมทำด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผลงาน  “น้ำพริกหมูฝอย” ดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของทีมเศรษฐปลาศาสตร์ ยุวพัฒนาอาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งได้รับรางวัล Best of the Best รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท “กินดี”

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “ขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษา และทีมงานทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้นักศึกษามีความเป็นนักพัฒนา มีจิตอาสา ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเอง องค์กร และชุมชนส่วนรวม และขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ ที่จะได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”