ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย

นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย จัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแผน รวมทั้งการพัฒนาแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี