กรมส่งเสริมสหกรณ์เสริมความรู้ขยายช่องทางตลาดออนไลน์เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นางสาวอัจฉรา สุขเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 125 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นโครงการที่กรมให้ความสำคัญ และเป็นนโยบายหลักที่ต้องการใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือร้านค้าภายใต้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรให้เป็นที่รู้จักในตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้เห็นคุณค่าของสินค้าที่มาจากสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตด้วยการใช้ศักยภาพของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและความร่วมมือของร้านค้าสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม ตามแนวคิด Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์ม สู่มือท่าน ร่วมปันสุขสู่ชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและการสร้างคุณค่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่รับผิดชอบร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้ และสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้สร้างคุณค่าในสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์ตามแนวคิดสดจากฟาร์มสู่มือท่าน ร่วมปันสุขสู่ชุมชนโดยการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 2