สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ อบรมการผลิตส้มโอไม้ผลอัตลักษณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานเกษตรอำเภอลอง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของส้มโอขาวน้ำผึ้ง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 คน