ส.ป.ก. เจรจาความร่วมมือพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับผู้แทน GIZ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ส.ป.ก. ประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับผู้แทน GIZ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงเบอร์ลิน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นาย Christian Kuehnl, Executive Director Operations, International Services นาย Philipp Quitmann, Senior Country Manager Thailand, Malaysia, Philippines and the Pacific Island Region และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ GIZ สำนักงานใหญ่ เมือง Eschborn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ ส.ป.ก. ผ่านการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้วยแนวทางจัดการใช้พื้นที่ร่วมกันของการผลิตภาคการเกษตรและการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซล จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และมอบหมาย GIZ Thailand จัดการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์ในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป