ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ สหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ สหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี ร่วมกับผู้แทนบริษัท Kreiswerke Main-Kinzig และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงเบอร์ลิน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับประธานบริษัท Kreiswerke Main-Kinzig ณ Windpark Galgenberg เมือง Kilianstadten ในภูมิภาค Hessen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม