ไลอ้อน ได้รับตราสัญลักษณ์ FSC บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน สะท้อนความรับผิดชอบในการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน

ไลอ้อน ประเทศไทย ได้รับตราสัญลักษณ์ “ฉลากมาตรฐาน FSC สำหรับยาสีฟัน Salz King Herb ยาสีฟัน GoodAge” และยาสีฟัน Systema สะท้อนการมีส่วนร่วมรักษ์โลก และความรับผิดชอบในการดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัทฯกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  ด้วยการลด ทดแทน และการนำกลับมาใช้ใหม่

จากนโยบายดังกล่าว เราจึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี “ฉลากมาตรฐาน FSC” โดยร่วมมือกับ Siam Toppan Packaging ผู้ผลิตกล่องกระดาษ ที่ได้มาตรฐาน FSC นำร่องใช้สำหรับกล่องยาสีฟันซิสเท็มมา Systema ยาสีฟันกู๊ดเอจถั่งเช่าสีทอง GoodAge Hydration Plus และ ยาสีฟันซอลส์ คิง เฮิร์บ (Salz King Herb) กล่องบรรจุภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ที่มีการปลูกป่าเชิงพาณิชย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรารับรอง FSC Mixed จะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย 70% ของไม้หรือเยื่อที่ผ่านการรับรอง FSC หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

ขณะที่อีก 30% ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ควบคุม ใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ที่มีการปลูกป่าทดแทน หรือปล่อยให้สามารถเติบโตใหม่ได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นไม้ที่ปลูกในที่หวงห้าม หรือผิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือเป็นป่าที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม ป่าไม้จะต้องถูกจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและชุมชนโดยรอบ

“ปัจจุบัน มีฉลากกล่องยาสีฟันที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว โดย บริษัท ไลอ้อน มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดสู่บรรจุภัณฑ์สินค้าอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มของบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนความยั่งยืน มีเป้าหมายภายในปี 2025 บรรจุภัณฑ์จะผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบทั้งหมดและรีไซเคิลได้” นายบุญฤทธิ์ กล่าว

สำหรับ ตราสัญลักษณ์ FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่ส่งเสริมและดูแลมาตรฐานการจัดการด้านป่าไม้อย่างยั่งยืน นับเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร WWF และ Woodland Trust

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ FSC แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.FSC 100% สัญลักษณ์นี้เป็นการรับรองว่า ไม้หรือเยื่อไม้ในผลิตภัณฑ์มาจากป่าไม้ที่ผ่านมาตรฐานของ FSC ทั้งหมด หรือเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าที่ได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน 100%      2.FSC Recycled สำหรับสัญลักษณ์ หมายถึง ไม้หรือเยื่อไม้ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มาจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อช่วยลดการใช้เยื่อบริสุทธ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปกป้องป่าไม้     3.FSC Mix บ่งบอกถึงการมีส่วนประกอบของไม้หรือเยื่อบริสุทธ์ (เยื้อแท้) ที่ผ่านการรับรอง ไม้หรือเยื่อรีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม FSC โดยเป็นการกำหนดมาตรฐานการรับรองการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างเหมาะสม

ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการของมาตรฐาน FSC  การเคารพต่อสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ที่สวนป่าและการรับผิดชอบตามกฎหมาย  การเคารพต่อสิทธิชนพื้นเมือง  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  การบริหารจัดการผลประโยชน์จากสวนป่า  การป้องกันดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดทำแผนการจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบติดตามและการศึกษาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ  การฟื้นฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์  และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง