ไบเออร์-NSM (อพวช.) ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล) ปี 2566” มอบสื่อการเรียนรู้พร้อมจัดอบรมครูโรงเรียนในเขตภาคกลาง และปริมณฑล

บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM มอบสื่อการเรียนรู้ พร้อมจัดอบรมครูในเขตภาคกลางและปริมณฑลกว่า 20 โรงเรียน ในโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไบเออร์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำรงชีวิต โดยวิทยาศาสตร์นับเป็นหัวใจหลักในทุกๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราในการดำเนินธุรกิจ ในกลุ่มฟาร์มาซูติคอล คอนซูเมอร์เฮลธ์ และครอปซายน์ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)”

โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และส่งมอบให้กับ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 3,000 คน ในระหว่างปี 2560-2563

สำหรับโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เริ่มต้นระยะที่ 2 ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ (Tool kits) ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ กับ พืช (science behind plant) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 10-12 ปี เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพืช และการคงอยู่ของพืช เมื่อมีความเข้าใจแล้วเด็กๆ จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชได้อย่างมีความหมาย และความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันโครงการนี้จะเสริมศักยภาพครูให้สามารถต่อยอดจากการนำชุดสื่อการเรียนรู้ไปใช้สำหรับการเรียนการสอนได้

นางสาวจินอา กล่าวว่า “ไบเออร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการขจัดความหิวโหย ลดความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ เราได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและเขตปริมณฑล กว่า 20 โรงเรียน โดยการส่งมอบครั้งนี้ เป็นการขยายโครงการจากปี 2565 ที่ผ่านมา และที่สำคัญในส่วนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการนับเป็น พื้นที่ชุมชนของศูนย์การผลิตไบเออร์ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไบเออร์ได้ดำเนินการส่งสิ่งดีๆ กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรปราการ”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “อพวช. ได้จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผ่านโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ไบเออร์ไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้มีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืช ซึ่งในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ในการนำร่องมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อกระจายความรู้ให้กับเยาวชนในระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เข้าถึงโรงเรียนในเขตพื้นที่ปริมณฑล เพื่อหวังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนได้นำความรู้มาใช้ต่อยอดด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอนาคต พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับคุณครู ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการสอนในห้องเรียนต่อไป”

สำหรับปีนี้ดำเนินการภายใต้ธีม “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เป็นกิจกรรมในรูปแบบการมอบสื่อการเรียนรู้ (Tool kits) และอบรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สร้างทักษะความรู้ในเรื่องพืช ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพืช และการคงอยู่ของพืช ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอันจะทำให้เด็กเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดการเรียนวิชาชีพทางด้านเกษตรในอนาคต

โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้ธีม “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดยชุดสื่อความรู้ประกอบด้วย

  • กิจกรรมที่ 1 พืชเบื้องต้น (Plant Ranger Basic) เรียนรู้เรื่องพืช พืชคืออะไร พืชสุขภาพดีและไม่ดีมีลักษณะอย่างไร
  • กิจกรรมที่ 2 พืชให้อาหาร (Plant Ranger Food) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติและทดสอบสารอาหารที่อยู่ในพืช
  • กิจกรรมที่ 3 พืชให้อากาศ (Plant Ranger O2) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  • กิจกรรมที่ 4 พืชให้น้ำ (Plant Ranger H2O) เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำและวัฏจักรของน้ำ
  • กิจกรรมที่ 5 พืชให้ที่อยู่อาศัย (Plant Ranger Home) เรียนรู้เรื่องพืชคือบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่พร้อมไปด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เมื่อเติบโตรวมกันเป็นจำนวนมากจะกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
  • กิจกรรมที่ 6 พืชให้ความรื่นรมย์ (Plant Ranger Harmony) เรียนรู้พืชที่ให้ความรื่นรมย์ กลิ่นที่มีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์และส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญหลักในด้านไลฟ์ซายน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ผลิตภัณฑ์และบริการของไบเออร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนและโลกของเราโดยการสนับสนุนความพยายามในการก้าวข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นและมีประชากรสูงอายุมากขึ้น ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเชิงบวกด้วยธุรกิจของบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้มุ่งเป้าในการเพิ่มรายได้และสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมใหม่ๆ และการเติบโต ภายใต้เครื่องหมายการค้าไบเออร์ ขึ้นชื่อในด้านความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และคุณภาพในระดับโลก ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริษัทมีพนักงานราว 100,000 คน และมียอดขาย 44.1 พันล้านยูโร ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาก่อนรายการพิเศษรวมเป็น 5.3 พันล้านยูโร หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.bayer.com