เลขาธิการ ส.ป ก. ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดินโดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน

พร้อมด้วยนายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้บริหาร ส.ป.ก. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ พร้อมด้วยนายวิทยา โชคเศรษฐกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนา การปรับรูปแบบบางประการ

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อประกอบการจัดทำแผนงานและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรูปที่ดิน รวมถึง กระบวนการถ่ายโอนภารกิจสำคัญตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ MOU ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฎิรูปที่ดิน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสร้างรายได้ของเกษตรกรได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป