กฟก.ติวเข้มด้านไอทีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-ช่วยเกษตรกร

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวว่า ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโปรแกรม Application line และโปรแกรมแสกนเอกสาร เพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร หรือเกษตรกรด้วยกันเอง รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากกลุ่มผู้ผลิต หรือเกษตรกร อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และต่อยอดความรู้และทักษะใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

“ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการอบรมในเรื่องดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งภาคกลางได้จัดอบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯเข้าร่วมกว่า 70 คน โดยเน้นเนื้อหาการใช้โปรแกรมของสำนักงานสาขาจังหวัด การใช้โปรแกรมภายในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ การแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ การทำหน้าเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร และการนำแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยมมาใช้ในงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ”เลขาธิการ กฟก. กล่าว