สยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023

สยามคูโบต้า เปิดตัวโครงการ  KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ตอน Farm Maker ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน มุ่งสู่นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566  ผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด ประกอบด้วย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส คุณรัชกฤต สงวนชีวิน Business Value Creation Division Manager คุณสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด คุณกัมพล จันพินิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย คุณณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร คุณพนิตตา พรหมสุภา ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณปราโมทย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการส่วนคูโบต้าฟาร์ม  ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ  KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ตอน Farm Maker ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน ณ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โครงการ  KUBOTA Smart Farmer Camp เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สยามคูโบต้าดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามหลักการ Sustainable Development Goals หรือ SDGs 4 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาของเยาวชน ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า จำกัดกล่าวว่า กิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในชื่อ ตอน “FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน พร้อมจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในการสร้างฟาร์มในฝันให้เป็นจริง ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร Smart Farming จากประสบการณ์จริงที่คูโบต้าฟาร์ม และผู้เชี่ยวชาญด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

ในปีนี้มีเยาวชน สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,180 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง 18 – 22 ปี เป็นนิสิตและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 -2 หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 – 4     ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” ตอน “FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน ตลอด 4 วัน 3 คืน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำเกษตรยุคใหม่ สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร เรียนรู้การใช้นวัตกรรม IoT และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ คูโบต้า ฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรจริงในโซนต่างๆ อาทิ เกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพืชสวน เกษตรพืชไร่สมัยใหม่ นวัตกรรมการเกษตร และได้เรียนรู้พื้นฐานขั้นตอนการสร้างฟาร์มโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด

ขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนจะได้เรียนรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จาก คุณชารีย์ บุญญวินิจ (ลุงรีย์) เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียนและการจัดการขยะอาหารแปรเป็นปุ๋ย รวมถึงได้ชิมอาหารคอร์สโอมากาเสะ อาหารตามใจเชฟ ภายใต้คอนเซป “Omakahed” ที่มีวัตถุดิบเป็นเห็ดจากเพาะเองมาปรุงอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ตลอดจนกิจกรรมท้าทายความสามารถและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแคมป์ และกิจกรรม FARM MAKER ภารกิจออกแบบฟาร์มในฝันที่นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความยั่งยืน นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง

ด้านนายคิมเซียง แซง  เยาวชนชาวกัมพูชา จาก จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  หนึ่งใน 100 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ในครั้งนี้ กล่าวว่า ผมมาจากครอบครัวเกษตรกรชาวกัมพูชา ที่มีรายได้หลักจากการทำไร่มันสำปะหลัง โดยใช้แรงงานคนในการปลูกดูแลการเพาะปลูกเป็นหลัก  การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย มาใช้ทดแทนแรงงานคน ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการลดต้นทุน ผมอยากเชิญชวนเพื่อนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม  KUBOTA Smart Farmer ในอนาคต เพราะเป็นโครงการที่ดี ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา สยามคูโบต้าได้จัดโครงการค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า ซึ่งเป็นค่ายเปิดประสบการณ์ด้านการเกษตรและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ ระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำการเกษตร ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ซึ่งเป็นค่ายในระดับประเทศ โดยเปิดรับนิสิตและนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีการเกษตรกับ KUBOTA เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลผลิต The Smart Farmer Game การสร้างธุรกิจเกษตรแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำหลักการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้มุมมองสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการเกษตรตลอดเปิดโลกกว้างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมศึกษา ดูงาน ในสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นต้นกล้าที่สำคัญในภาคการเกษตร ปัจจุบันมีเยาวชนกว่า 2,000 คน จากการจัดค่ายยุวชนเกษตรกรสยามคูโบต้า และจากการจัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ซึ่งเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป