กยท. ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงนาม LOI ยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE) หวังสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

นายณกรณ์  กล่าวว่า การลงนามหนังสือในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราให้มีมูลค่าการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์มากกว่า 680,000 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6 ล้านคน โดยโครงการนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลักดันสินค้าและการบริหารจัดการให้ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้ายางพารา รวมถึงให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การส่งออก การจัดการเงินทุน และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบในการบูรณาการระบบห่วงโซ่อุปทานของสินค้าทั้งระบบให้กับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป