ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรอย่างมีคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเขียนหนังสือตำราในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.สุวรรณภูมิ และ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Workshop ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก