CPF คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2023 สะท้อนความเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงอาหารตามหลัก ESG

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 6 รางวัลเกียรติยศความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2566 จากเวที The 13th Asian Excellence Awards 2023 โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย สะท้อนการเป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การมอบรางวัล The 13th Asian Excellence Awards 2023 จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ฮ่องกง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ ขึ้นรับมอบรางวัล

รางวัลที่ซีพีเอฟได้รับในปีนี้รวม 6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Professional มอบให้กับนางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ รับรางวัลประเภทองค์กร 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) รางวัล Asia’s Best CSR และรางวัล Best Environmental Responsibility

รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของซีพีเอฟในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน ส่งเสริมทุกคนเข้าถึงอาหาร และโภชนาการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะ SDG 2 : การขจัดความหิวโหย ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร ส่งเสริมอาชีพ สร้างแหล่งอาหารและเสถียรภาพอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ SDG 6 : การจัดการน้ำ ด้วยโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำสำคัญ การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้น้ำ และ SDG 13 : การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets Initiative: SBTi)

รางวัล Asian Excellence Award เพื่อยกย่องผู้นำและองค์กรที่ความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด Asia: Leading the Way มี 53 บริษัท จาก 10 ประเทศในเอเชียเข้ารับรางวัล.