เชิญรับชม งานเสวนา “ทางเลือก โอกาสและการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย ในโลกยุคหลังโควิด ที่ระบบการผลิตอาหารเปลี่ยนไป” ฟรี

งานเสวนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จังหวัดนครสวรรค์ (มจช.) เรื่อง “ทางเลือก โอกาสและการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อย ในโลกยุคหลังโควิด ที่ระบบการผลิตอาหารเปลี่ยนไป”

วิทยากร ประกอบด้วย อนุชิต เขียวสะอาด เกษตรกรรุ่นใหม่, ไตรภูมิ แสงเพ็ชรศิริพันธ์ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวโอเอซิส, ประสูติ คุ้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี โซล่า พาวเวอร์ เฮง จำกัด, ธาวิต ฉายแสงมงคล ผู้ริเริ่มฟาร์มฝัน ปันสุข, นพดล มั่นศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์, วิไลวรรณ ทวิชศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และอดีตผู้ช่วยเลขาธิการ ชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Asian and Pacific Coconut Community : APCC)

ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.ปัณฑารีย์ แต้ประยูร และ อ.ธนากร เที่ยงน้อย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมนิภา ธรรมวงศ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมฟรีที่ เฟซบุ๊ก และ Live สดของมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์