“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชกำลังก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง SPI และ ศิริราช เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ

นายพิภพ โชควัฒนา

“กลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ภายใต้เครือสหพัฒน์ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงต้องการมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 ปี โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแจ้งผลการใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้เรานำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ รวมถึงญาติคนไข้ มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย” นายพิภพ กล่าว

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช และศักยภาพของเครือสหพัฒน์ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างศิริราชและเครือสหพัฒน์ จะช่วยกันต่อยอดและตอบโจทย์ผลงานทางด้านวิชาการที่จะสามารถใช้อ้างอิงในระดับสากลได้อีกด้วย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ที่ไบเทค บางนา ระหว่าง นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการ SAHAGROUP HealthCare & Wellness และ รศ. พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ดร. สาโรจน์ พรประภา  ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการ SAHAGROUP Heal